ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία και συστάθηκε στις 31/01/2003 (ΦΕΚ 1167/10.02.2003) με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με τον διακριτικό τίτλο «ΙΔ.Ε.Η.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, μπορούν η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση και ιδίως στην αγγλική ως «PRIVATE ENTERPRISE OF ELECTRICITY S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «PEE». Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δράμας (οδός Παγγαίου αρ. 7).

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Δράμας, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Η εταιρεία ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρεία της εισηγμένης Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην οποία η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 100%. Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. απέκτησε το 100% στις 21/12/2007 με συνολικό κόστος 2.449.500 ευρώ. Η ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκατάστασης, για αιολικό πάρκο 19,8 MW στην θέση «Μεγαλοβούνι» του νομού Δράμας, καθώς και άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 8 MW στην θέση «Σύνορα» του νομού Δράμας.

Τον Οκτώβριο του 2007 εκπονήθηκε μελέτη βιωσιμότητας από τους Ιωάννη Γ. Περιβολάρη (Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) και Γιώργο Κάραλη (Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) για την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. με βασικό συμπέρασμα ότι η επένδυση είναι βιώσιμη ακόμα και σε απαισιόδοξο σενάριο και με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Στο σενάριο της πιθανότερης περίπτωσης τα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Επίσης η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. με βάση την έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. Δεκέμβριος 2007 (Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γιώργος Δεληγιάννης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791) αποτιμήθηκε, με τιμές ανώτερη 4.446.000 ευρώ και κατώτερη 2.807.000 ευρώ και μέση τιμή 3.635.000 ευρώ. Η εταιρεία υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο αιολικού πάρκου στον νομό Δράμας συνολικού ύψους 38.000.000 ευρώ και προχώρησε σε αύξηση του Ιδίων Κεφαλαίων εντός του 2008 κατά 11.292.000 ευρώ.

Εντός της χρήσης 2009 προχώρησε σε κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο συνολικού ύψους 10.044.000,00 ευρώ με την έκδοση 167.400 νέων μετοχών και το 2010 προχώρησε σε αύξηση Κεφαλαίου κατά 3.000.000 ευρώ. Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις και την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 14.460.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 241.00 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 60,00 ευρώ. Επίσης αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τους, Ευάγγελο Χαϊδά (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο), Ιουλία Χαϊδά (Αντιπρόεδρο), Αναστασία Χαϊδά (Μέλος) και Λυδία Χαϊδά (Μέλος).